Văn khấn: Tiết Trung Nguyên 15 tháng 7 (cúng phóng sinh)

Bài khấn Tiết Trung Nguyên 15 tháng 7 (cúng phóng sinh) đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn cúng Tiết Trung Nguyên 15 tháng 7 (cúng phóng sinh) theo đúng truyền thống.

Tiết Trung Nguyên 15 tháng 7 (cúng phóng sinh)

Ý nghĩa

Có thể phóng sinh chim, cá, tôm, cua v.v, tuyệt đối không phóng sinh rùa tai đỏ vì hủy hoại môi trường. Việc phóng sinh này tùy theo tín tâm và điều kiện của mỗi gia đình phật tử, không bắt buộc.

Nội dung văn khấn

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết đường về

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm

Úm, ngâm ngâm ngâm

Úm, ngâm ngâm ngâm

Các ngày tốt xấu sắp tới