Văn khấn: Văn Khấn cách miền trần thế

Bài khấn Văn Khấn cách miền trần thế đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn cúng Văn Khấn cách miền trần thế theo đúng truyền thống.

Văn Khấn cách miền trần thế

Nội dung văn khấn

Tủi mắt nhà Thung (nếu là cha hoặc nhà Huyền nếu là mẹ)

Mây khóa, thăm thẳm sầu phiền.

Đau lòng núi Hỗ (nếu là cha hoặc núi Dĩ nếu là mẹ)

Sao mờ, đầm đìa ai lệ

Kể năm đã quá Đại Tường;

Tính tháng nay làm Đàm Tế.

Tuy lẽ hung biến cát; tang phục kết trừ;

Song nhân tử sự thân, hiếu tâm lưu để.

Lễ bạc, kính dâng gọi chút, há dám quên, cây cội nước nguồn,

Suối vàng, như có thấu chăng, họa may tỏ,

Trời kinh đất nghĩa.

Xin kính mời: Hiển… … … … … … … … … .

Hiển… … … … … … … … .

Hiển… … … … … … … … .

Cùng các vị Tiên linh Tổ bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ về hâm hưởng.

Kính cáo: Liệt vị Tôn thần, Táo Quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngũ tư Gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho tòan gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Các ngày tốt xấu sắp tới