Văn khấn: Văn khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần

Bài khấn Văn khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn cúng Văn khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần theo đúng truyền thống.

Văn khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần

Nội dung văn khấn

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy các ngài Long Mạch, Sơn Thần, Thổ địa, Thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày … … tháng … … năm … … .

Tín chủ (chúng) con là: … … … … … … ..

Ngụ tại… … … … … ….

Nhân hôm nay ngày Cải Cát (dời mộ, sửa mộ) của… … … … mộ phần tại… … … …

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ sắm sửa hương hoa lễ vật dâng lên án toạ Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Kính cáo Sơn Thần, Thổ Thần, Long Mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho tòan gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Các ngày tốt xấu sắp tới